Top

Rajd Nordic Walking „II Kijada Świętokrzyska”

30 maj

Rajd Nordic Walking „II Kijada Świętokrzyska”

Rajd odbędzie się 25 czerwca 2022 r. (sobota) na trasie „Na skróty z Mikołajem”: Bodzentyn – Święta Katarzyna- Łysica – Bodzentyn. Długość trasy to 25 km.

Opłata za udział w rajdzie wynosi 50 zł. Ilość miejsc ograniczona.

Chętnych prosimy o zapisywanie się poprzez formularz kontaktowy zamieszczony poniżej. Na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnicy otrzymają wiadomość potwierdzającą zgłoszenie wraz z danymi rachunku bankowego do wpłaty opłaty wpisowej. O kolejności przyjęcia zgłoszenia decyduje termin zaksięgowania opłaty wpisowej.

Na zgłoszenia czekamy od 1 do 20 czerwca br. 

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING „II KIJADA ŚWIETOKRZYSKA”

 1. Cele imprezy:
 • poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych regionu Gór Świętokrzyskich, w tym Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 • promocja Nordic Walking jako popularnej formy aktywnego wypoczynku;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • propagowanie edukacji ekologicznej terenu Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 • integracja sympatyków i pasjonatów Nordic Walking;
 • integracja i współpraca osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania sportowego, stosujących i propagujących zdrowy styl życia.
 1. Organizator:
 • Świętokrzyski Park Narodowy
 1. Partner:
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”
 1. Termin, trasa i dystans:

Rajd Nordic Walking – II Kijada Świętokrzyska odbędzie się 25 czerwca 2022 r. (sobota):

 • Trasa „Na skróty z Mikołajem” – ok. 25 km; Bodzentyn – Święta Katarzyna- Łysica – Bodzentyn;
 1. Program:
 • 800 – 830 rejestracja Uczestników w dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  (ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn);
 • 830 START;
 • 1430 META.
 1. Uczestnictwo:
 • Rajd Nordic Walking – II Kijada Świętokrzyska jest ogólnodostępną imprezą turystyczno – rekreacyjną.
 • Pokonanie trasy wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej).
 • Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Partnera goryswietokrzyskie.travel/kijada oraz dokona opłaty zgodnie z Regulaminem.
 • Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), tzw. RODO, w celu realizacji rajdu Nordic Walking „II Kijada Świętokrzyska”, zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Wydarzenie ma charakter rekreacyjny i nie będzie dokonywany pomiar czasu.
 • Uczestnicy będą pokononywać trasę wraz z  instruktorem Nordic Walking w zwartej grupie.
 • Obowiązek posiadania własnych kijów Nordic Walking.
 1. Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.06.2022 r. do 20.06.2022 r.
 • Maksymalna liczba Uczestników – 70 osób. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą opłaty wpisowej. Organizator nie przewiduje  zwiększania liczby Uczestników w przypadku dużego zainteresowania.
 • Obowiązuje rejestracja online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony Partnera goryswietokrzyskie.travel/kijada. Wszystkie informacje wraz z danymi do wpłaty każdy Uczestnik otrzyma po rejestracji i weryfikacji w przeciągu 24 godzin.
 • Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji i numerem konta bankowego. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy Uczestników.
 • W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię, Nazwisko, II Kijada Świętokrzyska; np. „Jan Kowalski, II Kijada Świętokrzyska „.
 • Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Partnera.
 • Opłata wynosi 50,00 złotych.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 1. Świadczenia w cenie wpisowego:
 • pamiątkowy medal za ukończenie trasy,
 • certyfikat udziału w wydarzeniu,
 • mapa ŚPN,
 • gorący posiłek na mecie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • pakiet materiałów informacyjno – promocyjnych,
 • obsługa na starcie i mecie,
 • dodatkowe gadżety w zależności od zdobytych sponsorów i partnerów,
 • zabezpieczenie przez służby ratownicze,
 • oznakowanie trasy,
 • gwarancja fantastycznej atmosfery.
 1. Poruszanie się po szlakach ŚPN:
 • Poruszanie się ściśle po trasie Rajdu z wykorzystaniem szlaków turystycznych i tras oznakowanych przez Organizatora,
 • Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody oraz przepisów poruszania się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zabrania się zakłócania ciszy, śmiecenia trasy oraz niszczenia przyrody i infrastruktury turystycznej na trasie,
 • Organizator zaleca poruszanie się w czasie imprezy w zwartej grupie w minimum 2-osobowych zespołach,
 • Stosowanie się do oznaczeń trasy, komunikatów i postanowień Organizatora.
 1. Wyposażenie obowiązkowe:
 • ważny dowód osobisty,
 • odpowiedni ubiór adekwatny do panującej pogody (buty do wędrówki/biegów górskich, bluza z długim rękawem, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, spodnie adekwatne do pogody),
 • mapy z opisem przebiegu trasy (będącej w pakiecie),
 • butelka / bidon na wodę,
 • włączony telefon do kontaktu z Organizatorem z numerem podanym podczas zgłoszenia oraz wpisanymi w kontaktach numerami do Organizatora i służby ratowniczej,
 • prowiant w czasie pokonywania trasy wg własnego uznania,
 1. Zasady postępowania i rezygnacja z dalszego pokonywania trasy / kontuzje:
 • Rezygnacja Uczestników na trasie marszu zobowiązuje ich, do przekazania informacji o rezygnacji do Organizatora,
 • Uczestnikom, którzy zrezygnują z marszu na trasie, Organizator nie zapewnia dojazdu do biura imprezy.
 • Jeśli Uczestnik wymaga interwencji służb ratowniczych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora. Każdy Uczestnik, widząc innego Uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu ratunku w miarę swoich możliwości oraz powiadomić telefonicznie Organizatora (a w razie potrzeby także służby ratunkowe) o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji.
 1. Dojazd do biura imprezy – Organizator nie zapewnia bezpłatnego transportu:
 • Transport własny – bezpłatny  i niestrzeżony parking przy budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.
 1. Wykorzystanie wizerunku:

Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę  na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021 poz. 1062 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020 poz. 1740 ze zm.) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • udostępnianie oficjalnym partnerom oraz współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Rajd Nordic Walking – II Kijada Świętokrzyska w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Rajdzie Nordic Walking – II Kijada Świętokrzyska.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas,
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu,
 • Każdy Uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy Uczestnika,
 • Dodatkowe wyżywienie, napoje i serwis Uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby własne Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym Partnera.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników rajdu.

Klauzula informacyjna

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY